Pritužbe

Pritužba je izjava nezadovoljstva upućena osiguratelju od strane osiguranika, ugovaratelja osiguranja ili korisnika iz ugovora o osiguranju koja se odnosi na pružanje usluga osiguranja odnosno izvršenja obveza iz ugovora o osiguranju.

Pritužba se može usmeno izjaviti na zapisnik u sjedištu osiguratelja ili podnijeti putem:
- pošte na adresu sjedišta osiguratelja: Izvor osiguranje d.d, Trpinjska 9, 10000 Zagreb ili telefaksa na broj: 01/23-00-732 ili
- elektroničke pošte na email adresu: prituzbe@izvorosiguranje.hr

Rok za podnošenje pritužbe protiv odluke ili postupanja osiguratelja je 15 (petnaest) dana od dana kada je podnositelj pritužbe primio odluku na koju podnosi pritužbu, odnosno dana kada je saznao za razlog pritužbe.

Pritužba treba sadržavati:
ime i prezime i adresu podnositelja pritužbe koji je fizička osoba ili njegovog zakonskog zastupnika, odnosno, tvrtku, sjedište i ime i prezime odgovorne osobe podnositelja pritužbe koji je pravna osoba,
razloge pritužbe i zahtjeve podnositelja pritužbe,
dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe kada ih je moguće priložiti, a može sadržavati i isprave koje nisu bile razmatrane u postupku u kojem je donesena odluka zbog koje se pritužbe podnosi kao i prijedloge za izvođenje dokaza,
datum podnošenja pritužbe i potpis podnositelja pritužbe odnosno osobe koja ga zastupa,
punomoć za zastupanje, kada je pritužba podnesena po punomoćniku.
Osiguratelj će u pisanom obliku odgovoriti na pritužbu najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka pritužbe, a iznimno, kada se odgovor ne može dati unutar toga roka, obavijestit će podnositelja pritužbe o razlozima kašnjenja i naznačiti kada će ispitivanje svih relevantnih okolnosti vjerojatno biti dovršeno te pružiti informaciju o očekivanom trajanju rješavanja pritužbe.

Obrazac-Pritužba
vrh stranice