Zaštita podataka

IZVOR OSIGURANJE d.d., Zagreb, Trpinjska 9, OIB: 02951724955, kao voditelj obrade osobnih podataka, štiti Vašu privatnost te obrađuje samo osobne podatke koji su neophodni za svrhu za koju su prikupljeni. Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo pošteno, zakonito i transparentno te brinemo o njihovoj točnosti, potpunosti, ažurnosti i sigurnosti.

SVRHA OBRADE I PRAVNA OSNOVA
Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora o osiguranju, reosiguranju i suosiguranju.
Pravne osnove obrade podataka mogu se podijeliti u sljedeće skupine:

• Poduzimanje radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora o osiguranju
Sukladno zakonskim odredbama Vaša je dužnost prilikom sklapanja ugovora o osiguranju prijaviti nam sve okolnosti koje su značajne za ocjenu rizika, a koje su Vam poznate ili Vam nisu mogle ostati nepoznate. Sklapanje ugovora o osiguranju obuhvaća obradu Vaših podataka kako bismo:
-    procijenili je li rizik kojeg preuzimamo prihvatljiv za osiguranje i pod kojim uvjetima te utvrdili iznos premije osiguranja uzimajući u obzir sve relevantne okolnosti
-    obradili Vašu ponudu, izradili i predali Vam policu osiguranja
-    izradili informativni izračun

• Ispunjenje ugovora o osiguranju
Ispunjenje ugovora o osiguranju zahtjeva obradu Vaših podataka kako bi se ostvarila prava i obveze ugovornih strana koje proizlaze iz tog ugovora, što obuhvaća:
-    procjenu može li se ugovor o osiguranju i pod kojim uvjetima izmijeniti
-    rješavanje odštetnog zahtjeva
-    odlučivanje o postojanju prava za isplatu osiguranog iznosa
-    administraciju ugovora o osiguranju
-    ostvarivanje naših prava iz ugovora o osiguranju što uključuje naplatu premije osiguranja i regresnih potraživanja
-    osiguravanje točnosti i ažurnosti Vaših podataka

• Ispunjenje naših zakonskih obveza
Vaše podatke obrađivat ćemo kako bismo ispunili naše zakonske obveze koje obuhvaćaju, ali se ne ograničavaju na:
-    utvrđivanje Vaših potreba i zahtjeva, prije sklapanja ugovora o osiguranju
-    raspodjelu rizika putem reosiguranja ili suosiguranja kako bismo zaštitili interese naših klijenata i ispunili preuzete obveze
-    rješavanje pritužbi i izvansudsko rješavanje sporova
-    ispunjavanje obveza propisanih s ciljem provođenja nadzornih ovlasti hrvatskih i europskih nadzornih tijela, poslova iz nadležnosti tijela državne vlasti (Ministarstvo unutarnjih poslova, nadležno državno odvjetništvo, Porezna uprava i dr.) i poslova iz nadležnosti Hrvatskog ureda za osiguranje
-    Zakonom propisane obveze provođenja revizije

• Legitimni interesi
Obrada Vaših podataka temeljem legitimnih interesa društva podliježe posebnim pravilima koja Vam omogućavaju da u svakom trenutku, na temelju Vaše posebne situacije, podnesete prigovor na takvu obradu i izradu profila koji se na njoj temelji.
Temeljem legitimnog interesa ćemo obrađivati Vaše podatke u svrhu:
-    sprječavanja i otkrivanja prijevara u osiguranju te prijevara i pronevjera općenito;
-    izravne promidžbe (marketinga) koja uključuje profiliranje te obuhvaća promidžbu proizvoda koje nudimo na tržištu;
-    ispitivanja Vašeg zadovoljstva pruženom uslugom;
-    segmentacije klijenata koja uključuje profiliranje s ciljem priznavanja klijentima dodatnih pogodnosti koje ne utječu na sklapanje ili ispunjenje ugovora o osiguranju;

• Vaša suglasnost (privola)
Vašu posebnu suglasnost (privolu), koju možete povući u bilo kojem trenutku, kao pravnu osnovu obrade Vaših podataka koristit ćemo u svrhu promidžbe (marketinga) koja uključuje profiliranje, po isteku ugovora o osiguranju. Povlačenje suglasnosti ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na Vašoj suglasnosti prije nego što je ona povučena.


Pružanje gore navedenih osobnih podataka, osim onih koji se pružaju temeljem Vaše privole, je uvjet nužan za ostvarivanje određene svrhe, odnosno za sklapanje i/ili izvršavanje ugovora. Shodno tome, imate pravo uskratiti pružanje tih podataka, ali u tom slučaju nećemo biti u mogućnosti s Vama sklopiti određeni ugovor, odnosno nećemo biti u mogućnosti ispuniti svoje obveze iz tih ugovora.

 VRSTE OSOBNIH PODATAKA KOJE OBRAĐUJEMO I NAČIN PRIKUPLJANJA

Osobni podaci koje prikupljamo ovise o svrsi obrade i vrsti ugovora o osiguranju kojeg sklapate, namjeravate sklopiti ili o zahtjevu za ostvarenje prava iz osiguranja. Prvenstveno to su podaci bez kojih ne možemo sklopiti ili ispuniti ugovor o osiguranju, a uključuju najmanje:

-    osnovne osobne podatke (ime i prezime, adresa prebivališta/boravišta, kontakt podaci, OIB, podatke o datumu rođenja, po potrebi identifikacijska isprava)
-    osobne podatke potrebne za ocjenu rizika (zdravstveni podaci, podaci o planiranim putovanjima i podaci vezani uz obitelj i sl.)
-    podatke o predmetu osiguranja (identifikacijske brojeve, svojstva, lokacija i sl.)
-    podatke o štetnom događaju (okolnosti nastanka osiguranog slučaja kao rezultata događaja prouzročenog osiguranim rizikom)
-    podatke potrebne za provođenje radnji sukladno našim zakonskim obvezama (podaci u svrhu isplate osigurane svote i sl.)

Osobne podatke prikupljamo definiranim funkcionalnostima našeg informacijskog sustava, na način opisan našim procesima te korištenjem poslovne dokumentacije (obrazaca, zahtjeva i sl.). Ovisno o svrsi obrade i vrsti ugovora o osiguranju prikupljanje se može provesti:

-    vašim očitovanjem
-    uvidom u Vaše identifikacijske dokumente ili Vašu dokumentaciju te dokumente ili dokumentaciju predmeta osiguranja
-    uzimanjem preslike Vaših identifikacijskih dokumenata ili Vaše dokumentacije te dokumenata ili dokumentacije predmeta osiguranja kada je tako propisano zakonom ili našim internim pravilima

Osobne podatke prvenstveno prikupljamo izravno od Vas, prilikom pregovora oko sklapanja ugovora, samog sklapanja ugovora, putem obrazaca, telefonom ili elektroničkom komunikacijom. Podatke o Vama možemo dobiti i iz javno dostupnih izvora, od trećih osoba kao što su naši poslovni partneri, distributeri osiguranja, državna tijela, druga osiguravajuća društva i udruženja, procjenitelji, odvjetnici ili financijske ustanove.

OBVEZA ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Obvezujemo se čuvati Vaše osobne podatke sukladno najvišim primjenjivim standardima, a što znači da ih nećemo priopćavati, odnosno učiniti dostupnim trećim osobama, osim u sljedećim slučajevima:

-    ako izričito pisanim putem pristanete da se priopće pojedini povjerljivi podaci za određenu namjenu ili određenoj osobi;
-    ako su podaci potrebni Ministarstvu unutarnjih poslova ili nadležnom državnom odvjetništvu za potrebe obavljanja poslova iz njihove nadležnosti;
-    ako su podaci potrebni u svrhu reosiguranja i suosiguranja odgovarajućem društvu za reosiguranje odnosno osiguranje;
-    ako su podaci potrebni sudu ili javnom bilježniku za postupak koji vodi, a predočenje tih podataka zahtijeva pisanim putem; 
-    ako su ti podaci potrebni HANFA-i, nadležnom nadzornom tijelu, odnosno drugom nadzornom tijelu, uključujući EIOPA-u, ESMA-u, EBA-u, ESRB i Zajednički odbor, u svrhu nadzora koji provodi u okviru svojih nadležnosti;
-    ako su ti podaci potrebni poreznom tijelu u postupku koji ono provodi u okviru svojih nadležnosti;
-    u slučajevima određenima Zakonom o obveznim osiguranjima u prometu i drugim mjerodavnim propisima na temelju kojih smo dužni prikupljati podatke;
-    u slučajevima određenim UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA koji se odnose na mogućnost i pravila obrade osobnih podataka koje u ime Osiguratelja provode izvršitelji obrade.

U svim prethodno navedenim slučajevima ćemo Vaše osobne podatke priopćiti isključivo gore izričito navedenim trećim osobama i/ili osobama izričito propisanim u gore navedenim i drugim zakonima i propisima na snazi u Republici Hrvatskoj (kao što su financijski inspektorat, porezna uprava i sl.).GDJE ĆE SE OBRAĐIVATI VAŠI OSOBNI PODACI
Vaše podatke obrađujemo unutar Europskog gospodarskog pojasa. U slučaju eventualne potrebe prijenosa osobnih podataka izvan tog područja, takav prijenos će se odvijati samo ako je Europska komisija potvrdila da treća zemlja ispunjava određenu razinu zaštite podataka ili ako postoje odgovarajuće mjerama zaštite u skladu s primjenjivim pravom (npr. obvezujuća korporativna pravila, standardne ugovorne klauzule).

KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE OSOBNE PODATKE
Vaše osobne podatke čuvat ćemo do ispunjenja svrhe za koju su prikupljeni i svih ugovornih prava i obveza, odnosno do isteka rokova propisanih pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

KOJA PRAVA IMATE U ODNOSU NA VAŠE OSOBNE PODATKE
U propisanim slučajevima u odnosu na Vaše podatke možete ostvariti sljedeća prava:
pravo na pristup - pravo na dobivanje informacije o tome obrađujemo li Vaše osobne podatke te ako se takvi osobni podaci obrađuju, zatražiti pristup osobnim podacima i informacijama na koje imate pravo u svezi zaštite osobnih podataka
pravo na ispravak - pravo na ispravak netočnih i pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka
pravo na brisanje („pravo na zaborav") - pravo na brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas ako, među ostalim, osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, ako ste povukli privolu za obradu i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu, ako su Vaši osobni podaci nezakonito obrađeni i dr. Ovo pravo ima ograničenja pa se ne može primijeniti ako je obrada Vaših osobnih podataka nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ili radi poštivanja naše pravne obveze kojom se zahtijeva obrada prema propisima koji nas obvezuju
pravo na ograničenje obrade - pravo da od nas zatražite ograničenje obrade Vaših osobnih podataka (npr. kada osporavate točnost podataka, kada se protivite brisanju nezakonito obrađenih podataka)
pravo na prigovor - pravo na protivljenje obradi osobnih podataka koji se odnose na Vas i koje obrađujemo na temelju legitimnog interesa, uključujući i profiliranje ili ako Vaše podatke obrađujemo za potrebe izravnog marketinga
pravo na prenosivost podataka - pravo na zaprimanje i prijenos podataka drugom voditelju obrade ako ste nam osobne podatke pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu, ako se obrada temelji na privoli ili na ugovoru i provodi automatiziranim putem
pravo usprotiviti se donošenju automatiziranih pojedinačnih odluka uključujući izradu profila - pravo da se na Vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se odnose na Vas ili na sličan način značajno na Vas utječu, osim ako je takva odluka potrebna za sklapanje ili izvršenje Vašeg ugovora o osiguranju, ako je dopuštena pravom EU-a ili nacionalnim pravom koji se propisuju odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda te legitimnih interesa ispitanika ili temeljena na izričitoj privoli ispitanika
pravo na povlačenje privole - ako se obrada osobnih podataka temelji na Vašoj privoli imate pravo, bez ikakvih posljedica, u svakom trenutku povući svoju privolu dostavljanjem pisane obavijesti o povlačenju privole, na isti način kako ste i dali privolu, kao i putem e-maila: info@izvorosiguranje.hr
Za ostvarivanje svih svojih prava u vezi s obradom osobnih podataka možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka.
Kako bismo mogli postupiti po Vašem zahtjevu za ostvarivanjem prava imamo pravo od Vas zatražiti dodatne informacije radi potvrđivanja Vašeg identiteta. Ako Vaš identitet ne budemo mogli potvrditi, imamo pravo odbiti postupanje po Vašem zahtjevu. Ako su Vaši zahtjevi za ostvarivanjem prava očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihova učestalog ponavljanja, imamo pravo naplatiti Vam razumnu naknadu ili odbiti postupiti po zahtjevu.

PRAVO NA PODNOŠENJE PRITUŽBE NADZORNOM TIJELU
Ako smatrate da obrada Vaših osobnih podataka nije u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu u državi članici u kojoj imate uobičajeno boravište, u kojoj je Vaše radno mjesto ili mjesto kršenja propisa o zaštiti osobnih podataka.
U Republici Hrvatskoj nadzorno tijelo kojemu možete podnijeti pritužbu je Agencija za zaštitu osobnih podataka.
Ne dovodeći u pitanje Vaše pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu predlažemo Vam da se prije podnošenja pritužbe obratite našem službeniku za zaštitu podataka radi razjašnjenja spornih pitanja.

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Za pitanja o obradi Vaših osobnih podataka ili u vezi ostvarivanja prava na zaštitu podataka molimo Vas da se obratite našem službeniku za zaštitu podataka na sljedeće kontakte:
IZVOR OSIGURANJE d.d., Trpinjska 9, 10000 Zagreb, s naznakom „za Službenika za zaštitu podataka", e-mail: zastitapodataka@izvorosiguranje.hr

U primjeni od 22. listopada 2018.

Informacije ugovaratelju osiguranja IUO-1810

Izjava o marketinškoj suglasnosti

vrh stranice